Hej alla kråkvilan-bor

Höstens enda arbetsdag blir söndagen den 3/10. Samling kl 09 på fotbollsplanen för avprickning och fördelning av arbetsuppgifter.

Det som i dagsläget står på listan är: iordningställande av stränder inför vintern, upptagning av båtar och badbrygga, stänga av sommarvattnet och upprensning av döda träd vid gamla pumpen.

Fyll på med det ni märkt behövs göras på de ytor vi förvaltar inom samfälligheten genom att skicka ett mail till markfogde Kjell-Ove kjellove.joh@gmail.com.

Vårens arbetsdagar:
lör 2/4 2022
sön 22/5 2022

Årsmöte:
lör 13/8 kl 14.00

Vi bifogar också kontaktuppgifter som utlovat. Passa på att kontrollera så vi har rätt kontaktuppgifter till er. (Finns i mailet som gått ut till alla)

Med vänlig hälsning
styrelsen genom Lin

Uppdaterad dagordning för årsmötet

Kråkvilans samfällighetsförening
Årsmöte 2021-08-14
Kl 15.00 på fotbollsplanen.
Dagordning
Öppnande av stämman
§1 Val av ordförande för stämman
§2 Val av sekreterare för stämman
§3 Val av två justeringsmän
§4 Godkännande av dagordningen och att kallelsen skett korrekt
§5 Årsberättelser för gångna verksamhetsåret
5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
5.2 Styrelsens ekonomiska berättelse
5.3 Revisorernas berättelse
§6 Ansvarsfrihet för styrelsen
§7 Framställningar från styrelsen

 • Styrelsen föreslår följande stadgeändringar från och med verksamhetsår 2021-22
  (2/3 av fastighetsägarna måste vara på plats, annars tas förslagen upp även nästa år):
  Att kallelse och dagordning till årsmöte ska vara medlemmar tillhanda tre veckor
  innan årsmöte pga årsboksslut 30 juni (tidigare fyra veckor).
  Att årsmötesprotokollet ska vara medlemmar tillhanda inom fyra veckor (tidigare två
  veckor).
  Minska till en ordinarie revisor och en revisorssuppleant (tidigare två ordinarie)
 • Styrelsen föreslår att det vid framtida problem att fylla styrelseplatser genomförs
  lottdragning bland de fastigheter som inte tidigare innehaft en ledamotspost.
  §8 Inkomna framställningar och motioner från medlemmar
  §9 Ersättning till styrelse, revisorer och andra
 • Styrelsen föreslår att ersättningen fryses vid 2021/22-års summa om 7000 kr
  §10 Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår
  10.1 Verksamhetsplan
  10.2 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
  I budget för 2021-22 föreslås förändrade avgifter enligt resultat av omröstning under punkt
  15.
  §11 Val av styrelse
  11.1 Ordförande
  Förslag: Jeanette Niss, omval 1 år
  11.2 Ledamöter
  Förslag: Lin Annerbäck, önskar omval på ett år istället för två år
  Kråkvilans samfällighetsförening
  (Kjell-Ove Johansson har ett år kvar)
  En vakant plats att tillsätta på årsmötet
  11.3 Suppleanter
  Förslag: Pär Wiker och Gunilla Röjerås, omval 1 år
  §12 Val av revisorer och suppleant
  Förslag: Bengt Hammarström, Björn Berglind och Per Larhed
  §13 Val av valberedning
  Förslag: Anneli Fors och Daniel Alkelöv
  §14 Val av övriga funktionärer
  14.1 Hemsideredaktör
  Förslag: Lotta Fridström
  14.2 Festkommitté
  Förslag: Anneli Fors, Terese Hedman och Per Moritz
  14.3 Hamnkapten
  Förslag: Mats Lager
  14.4 Representant i Torparuddens vägförening (redan invald i den styrelsen)
  Jens Lindqvist
  §15 Övriga frågor
  Nya bryggor, se bifogat underlag. Omröstning om val av alternativ enligt
  underlag.
  Ny rutin inför arbetsdagar
  §16 Meddelande om plats för stämmoprotokoll
  Avslut