Årsmöte 13/8 kl: 11:00

Kallelse till årsmöte i Kråkvilans samfällighetsförening

Varmt välkomna till årsmöte lördagen den 13 augusti klockan 11.00. Observera tiden!

Årsmötet hålls på fotbollsplanen/ängen. Kaffe serveras.

I mailet som gått ut hittar du de dokumenten som är specificerade nedan:

Dagordning för mötet
Verksamhetsberättelse för 2021-22
Ekonomisk berättelse för 2021-22
Revisionsberättelse 2022
Förslag till budget och avgifter för 2022-23
Medlem som önskar lämna in en motion för behandling på årsmötet ska göra det innan juli månads utgång. Detta sker enklast via mail till ordförande Jeanette Niss, jeanetteniss@gmail.com.

Förslag på sammansättning av styrelse och andra uppdrag i föreningen.

Styrelse:
Det är ännu oklart hur posterna ska fördelas, men dessa är intresserade av att ingå i styrelsen är följande:

Som sekreterare, Petra Bauer
Som markfogdar, Jörgen Pehrsson och Anders Wallin (De vill dela på denna post.)
Anders Parnard
Katarina Sjölander
Charles Nilsson

Övriga uppdrag:
Hamnfogde Mats Lager,
Webbansvarig Lotta Fridström,
Revisor Bengt Hammarström.
Revisorsuppleant Per Larhed,
Festkommitté Anneli Fors, Terese Hedman och Per Moritz
Valberedning Anneli Fors och Daniel Alkelöv

Uppdatering gällande badbryggor:
På sikt är planen att göra om båda bryggorna enligt beslut på föregående årsmöte. Då östra bryggan bedömts vara i någorlunda bra skick av bryggkommittén och för att säkra ekonomin görs dock den västra bryggan först och den östra görs länge fram. I budgeten för 2022-23 är därmed bara västra bryggans ombyggnation med.

Not till revisionsberättelsen:
Revisorerna har ställt en fråga ang. kostnaden som krävts och betalats till Modinexpo. Modinexpo är den entreprenör som länge var tilltänkt för nya bryggor. Det är en process som dragit ut på tiden på grund av pandemi och skenande priser som har gjort att kostnaden har behövts tas upp på flera årsmöten. En offertförfrågan skall ju normalt inte kosta något såvida inte annat avtalats. Offertförfrågan hos Modinexpo har dock varit avvikande från det normala. Under drygt 1,5 år har styrelsen fortlöpande behövt få nya offerter och ritningar från Modinexpo. De har varit i Kråkvilan vid två tillfällen för att mäta och göra ritningar. Efter det extrainsatta årsmötet beslutades slutligen att anlita ett annat företag och därför avbröts planeringen med Modinexpo, som dock anser att arbetstid och nedlagt arbete kräver ersättning. Den ursprungliga fakturan om 17000 kr har efter förhandling minskat med 40% och för att undvika rättsliga förhandlingar beslutade styrelsen att betala den bantade fakturan.

Dagordning

Öppnande av stämman

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av två justeringsmän

§4 Godkännande av dagordningen och att kallelsen skett korrekt

§5 Årsberättelser för gångna verksamhetsåret
5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
5.2 Styrelsens ekonomiska berättelse
5.3 Revisorernas berättelse

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen

§7 Framställningar från styrelsen

  • Styrelsen föreslår följande stadgeändringar från och med verksamhetsår 2021-22:

Att kallelse och dagordning till årsmöte ska vara medlemmar tillhanda tre veckor innan årsmöte pga årsboksslut 30 juni (tidigare fyra veckor). Godtogs redan förra året men måste beslutas av två årsmöten för att förändringen ska träda i kraft.

Minska till en ordinarie revisor och en revisorssuppleant (tidigare två ordinarie). Godtogs redan förra året men måste beslutas av två årsmöten för att förändringen ska träda i kraft.
§8 Inkomna framställningar och motioner från medlemmar

§9 Ersättning till styrelse, revisorer och andra

  • Ersättningen på samma nivå som föregående år: 6500 kr fördelas inom styrelsen.

§10 Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår
10.1 Verksamhetsplan
10.2 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
I budget för 2022-23 föreslås oförändrade avgifter enligt resultat av omröstning under punkt 15.

§11 Val av styrelse

Sammansättningen av styrelsen är fortfarande oklar, dvs hur posterna ska fördelas. Men de som visat är intresse är följande personer:

Som sekreterare, Petra Bauer
Som markfogdar, Jörgen Pehrsson och Anders Wallin De vill dela på denna post.
Anders Parnard
Katarina Sjölander
Charles Nilsson

Vi behöver välja personer till följande poster:

11.1 Ordförande
Förslag: , nyval 1 år
11.2 Ledamöter
Förslag: , nyval 1 år
11.3 Suppleanter
Förslag: nyval 1 år

§12 Val av revisorer och suppleant
​Förslag: Bengt Hammarström, Björn Berglind och Per Larhed, omval 1 år

§13 Val av valberedning
​Förslag: Anneli Fors och Daniel Alkelöv, omval 1 år

§14 Val av övriga funktionärer
14.1 Hemsideredaktör
​Förslag: Lotta Fridström
14.2 Festkommitté
Förslag: Anneli Fors, Terese Hedman och Per Moritz
14.3 Hamnkapten
Förslag: Mats Lager
14.4 Representant i Torparuddens vägförening (redan invald i den styrelsen)
Jens Lindqvist
14.5 Bryggkommitté
Förslag: Bengt Hammarström, Per Larhed, Roland Frycklund, Hans Björklund ​och Kjell-Ove Johansson

§15 Övriga frågor

§16 Meddelande om plats för stämmoprotokoll

Avslut