Kallelse till extrainsatt årsmöte 

Datum: Lördagen den 26 mars

Klockan: 13.00

Plats: Fotbollsplanen


Dagordning

Öppnande av stämman

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av två justeringsmän

§4 Godkännande av dagordningen och att kallelsen skett korrekt

§5 Beslut om att föreningen tar ett banklån för att finansiernya bryggor

§6  Meddelande om plats för stämmoprotokoll

Avslut

//Styrelsen