Valborgsmässoafton

Hej.

Det kommer inte ordnas nån aktivitet vid brasan i år förutom lite medhavd ”vårsångsmusik” från högtalare där det står var och en fritt att sjunga med🎤🎶📻😊


 Däremot kommer det att planeras för en kräftskiva. Där behöver vi som tidigare år lite uppbackning från styrelsen, både ekonomiskt som praktiskt. Vi återkommer lite längre fram gällande den planeringen.

Vänligen Per, Tessan och Annelie 

Info angående lördagen 26/3

Här kommer viktig information inför stämman på lördag kl 13.00
1. Extra stämman handlar enbart om vi godkänner ett lån från banken på 750.000 kronorVi behöver stämmans godkännande för detta, annars kan vi inte ta lån och då försenas byggandet minst ett år till.
2. Självklart tar vi dock hänsyn till åsikter som har kommit in. Så vi ska fortsätta att jämföra offerter och även säkra leverantörer. Inga förskottsbetalningar kommer ske. Och vi kommer informera noggrant om hela processen så att alla kan följa och komma med synpunkter.
3. Om du inte kan närvara är det viktigt att du fyller i bifogad fullmakt. Varje fastighet har 1 röst. Ni kan antingen ge någon vän en fullmakt att föra er talan, eller ge mig, Petra Bauer., fullmakt. Men då är det viktigt att ni samtidigt anger hur ni vll rösta.
4. Om ni vill svara till alla, använd då ovanstående addresser, eftersom de andra gruppmailen som skickats ut med synpunkter inte nått alla då listan inte var uppdaterad. De mailadresser som finns i detta email är de mest uppdaterade.
Hör av er om ni har några frågor
Vi syns på lördag.
Många vänliga hälsningar
Petra Bauer
Sekreterare.

Kallelse till extrainsatt årsmöte 

Datum: Lördagen den 26 mars

Klockan: 13.00

Plats: Fotbollsplanen


Dagordning

Öppnande av stämman

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av två justeringsmän

§4 Godkännande av dagordningen och att kallelsen skett korrekt

§5 Beslut om att föreningen tar ett banklån för att finansiernya bryggor

§6  Meddelande om plats för stämmoprotokoll

Avslut

//Styrelsen

Sommarvatten

Sommarvattnet är nu avstängt och förhoppningsvis är samtliga vattenkranar öppnade. För säkerhets skull rekommenderar jag att ni vid nästa besök på Kråkvilan kontrollerar att era kranar är öppnade. Töm även ur slangarna som varit kopplade till kranarna. Allt för att minimera risken för förfrysning i vinter.

Kjell-Ove Johansson/ Markfogde

Uppdaterad dagordning för årsmötet

Kråkvilans samfällighetsförening
Årsmöte 2021-08-14
Kl 15.00 på fotbollsplanen.
Dagordning
Öppnande av stämman
§1 Val av ordförande för stämman
§2 Val av sekreterare för stämman
§3 Val av två justeringsmän
§4 Godkännande av dagordningen och att kallelsen skett korrekt
§5 Årsberättelser för gångna verksamhetsåret
5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse
5.2 Styrelsens ekonomiska berättelse
5.3 Revisorernas berättelse
§6 Ansvarsfrihet för styrelsen
§7 Framställningar från styrelsen

 • Styrelsen föreslår följande stadgeändringar från och med verksamhetsår 2021-22
  (2/3 av fastighetsägarna måste vara på plats, annars tas förslagen upp även nästa år):
  Att kallelse och dagordning till årsmöte ska vara medlemmar tillhanda tre veckor
  innan årsmöte pga årsboksslut 30 juni (tidigare fyra veckor).
  Att årsmötesprotokollet ska vara medlemmar tillhanda inom fyra veckor (tidigare två
  veckor).
  Minska till en ordinarie revisor och en revisorssuppleant (tidigare två ordinarie)
 • Styrelsen föreslår att det vid framtida problem att fylla styrelseplatser genomförs
  lottdragning bland de fastigheter som inte tidigare innehaft en ledamotspost.
  §8 Inkomna framställningar och motioner från medlemmar
  §9 Ersättning till styrelse, revisorer och andra
 • Styrelsen föreslår att ersättningen fryses vid 2021/22-års summa om 7000 kr
  §10 Styrelsens förslag för kommande verksamhetsår
  10.1 Verksamhetsplan
  10.2 Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
  I budget för 2021-22 föreslås förändrade avgifter enligt resultat av omröstning under punkt
  15.
  §11 Val av styrelse
  11.1 Ordförande
  Förslag: Jeanette Niss, omval 1 år
  11.2 Ledamöter
  Förslag: Lin Annerbäck, önskar omval på ett år istället för två år
  Kråkvilans samfällighetsförening
  (Kjell-Ove Johansson har ett år kvar)
  En vakant plats att tillsätta på årsmötet
  11.3 Suppleanter
  Förslag: Pär Wiker och Gunilla Röjerås, omval 1 år
  §12 Val av revisorer och suppleant
  Förslag: Bengt Hammarström, Björn Berglind och Per Larhed
  §13 Val av valberedning
  Förslag: Anneli Fors och Daniel Alkelöv
  §14 Val av övriga funktionärer
  14.1 Hemsideredaktör
  Förslag: Lotta Fridström
  14.2 Festkommitté
  Förslag: Anneli Fors, Terese Hedman och Per Moritz
  14.3 Hamnkapten
  Förslag: Mats Lager
  14.4 Representant i Torparuddens vägförening (redan invald i den styrelsen)
  Jens Lindqvist
  §15 Övriga frågor
  Nya bryggor, se bifogat underlag. Omröstning om val av alternativ enligt
  underlag.
  Ny rutin inför arbetsdagar
  §16 Meddelande om plats för stämmoprotokoll
  Avslut